RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Informácie Slovensky English
Podmienky a postup pri poskytovaní informácií

Miesto poskytovania informácií:

1. Budova RÚVZ – Cesta k nemocnici č.1, Banská Bystrica
2. Budova RÚVZ – Cesta k nemocnici č.25, Banská Bystrica

Čas poskytovania informácií:
Pondelok : 9,00 h - 12,00 h, 13,00 h – 15,00 h
Streda : 9,00 h - 12,00 h, 13,00 h - 15,00 h

Spôsob poskytovania informácií:
Stanovuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie je možné podať na všetkých pracoviskách RÚVZ BB.

Gestor realizácie zákona:
Mgr. Peter Fischer
tel.: 048/4367 735, email: fischer@vzbb.sk
Voči rozhodnutiam RÚVZ je možné podať písomné odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Právoplatné rozhodnutie RÚVZ je preskúmateľné súdom.
Na vybavenie žiadosti vo veciach, v ktorých RÚVZ vydáva rozhodnutia, osvedčenia, posudky a na vybavenie sťažností platí všeobecná 30-dňová lehota.
Žiadosti podľa zákona o slobode informácií sa vybavujú bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti, ak tento zákon neustanovuje inak.
Prehľad platných právnych predpisov

Pozri legislatívu >>>

 

Sadzobníky

CENNÍK PLATENÝCH SLUŽIEB nájdete v časti Platené služby

Sadzobník správnych poplatkov stanovuje príloha Prehľad sadzobníka správnych poplatkov, položka 150 zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


Podmienky a postup pri uplatňovaní zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Miesto podávania podnetov:
1. Budova RÚVZ – Cesta k nemocnici č. 1, Banská Bystrica
2. Budova RÚVZ – Cesta k nemocnici č. 25, Banská Bystrica

Spôsob podávania podnetov:
- písomne na adresu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici č.1, 975 56 Banská Bystrica
- elektronicky na e-mailovú adresu ruvzbb@vzbb.sk, ktorá je prístupná 24 hodín denne
- ústne zodpovednej osobe

Osoba zodpovedná za plnenie úloh RÚVZ podľa § 10 zákona č. 54/2019 Z. z o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
JUDr. Anna Porubská, vedúca osobného úradu
tel.: 048/4367 774

RÚVZ je povinný prijať a preveriť každý podnet v zmysle citovaného zákona do 90 dní od jeho prijatia.
Výsledok preverenia podaného podnetu je RÚVZ povinný poskytnúť osobe, ktorá podala podnet do 10 dní od preverenia podnetu

 

Postup pri podávaní a prijímaní sťažností RÚVZ

Miesto podávania sťažností:
1. Budova RÚVZ – Cesta k nemocnici č. 1, Banská Bystrica
2. Budova RÚVZ – Cesta k nemocnici č. 25, Banská Bystrica

Spôsob podávania sťažností:
- písomne na adresu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici č.1, 975 56 Banská Bystrica
- elektronicky na e-mailovú adresu ruvzbb@vzbb.sk, ktorá je prístupná 24 hodín denne

 • Sťažnosť podaná na RÚVZ sa vybavuje podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
 • Sťažnosť je v zmysle § 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach podanie fyzickej osoby, alebo právnickej osoby, ktorým:
  - sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy;
  - poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušene právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.
 • Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej alebo elektronickej podobe. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Sťažnosť podaná v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha (predmet sťažnosti).
 • Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa osobitného predpisu; to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa.
 • Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa osobitného predpisu ani odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa osobitného predpisu alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží. O odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia RÚVZ písomne upovedomí sťažovateľa do 15 pracovných dní od odloženia. Sťažovateľom sa na účely § 5 ods. 4 a 5 zákona o sťažnostiach rozumie aj osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia potvrdenia sťažnosti. Ak potvrdenie sťažnosti obsahuje iné údaje ako sťažnosť podaná v elektronickej podobe, RÚVZ sťažnosť podanú v elektronickej podobe odloží.
 • Ak sa sťažovateľ dostaví na RÚVZ osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne podľa § 5 ods. 1 zákona o sťažnostiach, orgán verejnej správy sťažovateľa príjme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil. Ak sa na RÚVZ dostaví osoba, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, za túto osobu ju vyhotoví zamestnanec odborného útvaru oddelenia RÚVZ, na ktorom sa sťažovateľ domáha riešenia sťažnosti. Povinnosť sťažovateľa uviesť náležitosti sťažnosti podľa § 5 ods. 2 a 3 zákona o sťažnostiach tým nie je dotknutá.
 • Ak sa dal sťažovateľ zastupovať súčasťou sťažnosti musí byť písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti.
 • Na RÚVZ písomné sťažnosti doručené osobne, prijíma pracovisko „Centrálny príjem žiadostí a vzoriek“ RÚVZ, každý pracovný deň v pracovnej dobe.