RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Informácie Slovensky English
Podmienky a postup pri poskytovaní informácií

Postup pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

 

Prehľad platných právnych predpisov

Pozri legislatívu >>>

 

Sadzobníky

CENNÍK PLATENÝCH SLUŽIEB nájdete v časti Platené služby

Sadzobník správnych poplatkov stanovuje príloha Prehľad sadzobníka správnych poplatkov, položka 150 zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


Podmienky a postup pri uplatňovaní zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podmienky a postup pri uplatňovaní zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Postup pri podávaní a prijímaní sťažností RÚVZ

Postup pri podávaní a prijímaní sťažností RÚVZ