RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
  Slovensky English
PORTÁL OTVORENÝCH DÁT

Portál otvorených dát RÚVZ Banská Bystrica

Portál otvorených dát vznikol v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorej zámerom je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti. Tento portál má slúžiť pre občanov, podnikateľov, tretí sektor, ale aj pre samotnú verejnú správu. Umožní sa tým lepší prístup k informáciám, pretože sa na jednom mieste zhromaždia informácie o umiestnení dát verejnej správy vhodných na ďalšie spracovanie. Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že stačí, ak verejná správa poskytne kvalitné dáta a samotní občania vytvoria používateľsky atraktívne koncepty a aplikácie. Rovnako sa potvrdilo, že významným užívateľom zverejnených dát a novovytvorených aplikácií sú samotné inštitúcie verejnej správy.

data.gov.sk je katalóg obsahujúci rôzne užitočné dáta z internetu, o ktorý sa starajú ľudia z komunity. Môžete tu zbierať odkazy na dáta z webu pre seba a ostatných, alebo vyhľadávať v dátach, ktoré zozbierali iní. Podľa typu dát (a formy použitia) je data.gov.sk katalóg schopný ukladať kópiu dát alebo im poskytnúť priestor v databáze spolu so základnými vizualizačnými nástrojmi.

Ciele, ktoré má naplniť portál otvorených dát - Otvorena vlada data.gov.sk

  • Zverejňovať diaľkovo prístupné dáta v strojovo spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a verejných licencií
  • Zverejňovať metadáta (t.j. popis dát, význam jednotlivých "stĺpcov v tabuľke" či okienok vo formulári), diaľkovo prístupné, v strojovo spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a verejných licencií

Datasety uverejňované RÚVZ Banská Bystrica:

Register odborne spôsobilých osôb:
  • na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo (xml)
  • na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody a na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách (xml)
  • na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov 2007 - 2016 (pdf), od r. 2017 (xml)
  • na nákup, predaj a spracúvanie húb (xml)
  • na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami (xml)
  • na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami obsahujúcimi fosforovodík (xml)
  • na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória (xml)
  • na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie (xml)