RUVZ Home Page
 
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktuálne informácie > Prehľad správ Slovensky English

SVETOVÝ DEŇ VODY 2023


Svetový deň vody si každoročne pripomíname 22. marca už skoro tri desaťročia. Tohtoročnou témou je

"Urýchlená zmena"

v kontexte vyriešenia krízy nedostatku vody a osvety v oblasti hygieny.
A keďže voda ovplyvňuje nás všetkých, potrebujeme, aby každý začal konať čo najskôr. Zapojte do tejto kampane seba, vašu rodinu, školu, prácu či inú vám blízku komunitu a spoločne tak skúsme zmeniť spôsob, akým vo svojom živote používame, konzumujeme a hospodárime s vodou!

K osvetovým akciám Svetového dňa vody sa každoročne pripája aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Dňa 22. marca 2023 majú občania možnosť zdarma využiť konzultačné služby zamerané na kvalitu pitnej vody v okresoch Banská Bystrica a Brezno, dostanú odpovede na otázky o rozsahu, početnosti a kritériách kontroly kvality pitnej vody, o ochrane vodných zdrojov, zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a jej význame pre zdravie ľudí.

Obyvatelia Banskobystrického kraja môžu využiť aj bezplatné vyšetrenie vody z individuálnych súkromných vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Vzorku je potrebné odobrať v deň vyšetrenia (22. marca 2023) a priniesť

dňa 22. marca 2023 od 8.00 do 14.00 h
na RÚVZ v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1

Ak máte záujem v rámci Svetového dňa vody 2023 o bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vody z individuálneho zdroja pitnej vody (studne) v ukazovateli dusičnany a dusitany, postupujte nasledovne:

  • voda – 0,2 až 0,5 l – musí byť odobratá do čistej plastovej fľaše od neochutenej minerálnej vody, v ktorej nebolo nič skladované,
  • pred odobratím vzorky vodu dostatočne odpustite aspoň na dve – tri minúty, aby sa prepláchlo vodovodné potrubie a odpustila sa voda, ktorá sa nachádzala v potrubí,
  • fľašu dôkladne prepláchnite odoberanou vodou, naplňte ju vzorkou a uzavrite,
  • fľašu označte štítkom s údajmi o odbernom mieste – uveďte či ide o kopanú alebo vŕtanú studňu a uveďte adresu, na ktorej sa nachádza,
  • prineste vzorku čo najskôr po odbere vody do budovy RÚVZ Banská Bystrica (v areáli starej nemocnice, pri pavilóne oddelenia infektológie).

V prípade záujmu o ďalšie informácie navštívte webové sídlo úradu alebo kontaktujte PhDr. Pavlínu Bartovú, MPH, vedúcu odboru hygieny životného prostredia a zdravia na telefónnom čísle 048/4367 746, alebo mailom: bartova@vzbb.sk alebo Mgr. Petru Lovičovú na t. č. 048/4367 766 alebo e-mailom: lovicova@vzbb.sk.

Spracoval odbor hygieny životného prostredia a zdravia, 7.3.2023