RUVZ Home Page
 
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktuálne informácie > Prehľad správ Slovensky English
Organizovať lyžiarsky kurz podľa „telocvikári.sk“? Odborníci to neodporúčajú

V zimnej sezóne mnohé školy, cestovné kancelárie, ale aj iné inštitúcie organizujú pre deti rôzne zotavovacie podujatia, školy v prírode a lyžiarske výcviky. 

Organizátori zotavovacích podujatí majú pri ich zabezpečovaní rôzne povinnosti, pričom často zabúdajú na jednu z najdôležitejších povinností, a to zabezpečiť pre deti a ostatných účastníkov všetky podmienky pre ochranu a podporu ich zdravia a bezpečnosti a prevenciu ochorení. Napriek takmer 10 rokov platnej legislatíve, ktorá určuje podmienky organizovania takýchto podujatí z hľadiska ochrany verejného zdravia mnohí z organizátorov však nevedia, akým pravidlám - a to dokonca akým zákonom organizovanie zotavovacích podujatí pre deti podlieha.

Pri výkone štátneho zdravotného dozoru sa stále stretávame s rôznymi názormi a postupmi ako zotavovacie podujatie z hľadiska ochrany zdravia a prevencie ochorení organizovať, stretávame sa dokonca s tvrdením, že vyhláška pre organizovanie zimných kurzov pre stredné školy nie je, a tak učitelia improvizujú. Zistili sme, že školy majú k dispozícii rôzne usmernenia ako postupovať, ktoré svojim obsahom odporujú ustanoveniam súčasne platnej legislatívy v tejto oblasti.

Takým článkom je napr. „Ako organizovať lyžiarsky kurz, aby ste sa nedostali do problémov“ uverejnený na stránke www.telocvikari.sk/ako-organizovat-lyziarsky-kurz.

Zásadné rozdiely uvedené v tomto článku oproti ustanoveniam súčasne platnej legislatívy, a to § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky MZ SR č. 526/2007 Z. z. sú tieto:

 1. Ako postupovať pri organizovaní lyžiarskeho kurzu?
 2. Organizátor lyžiarskeho kurzu, t.j. právnická osoba (napr. škola), alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, je povinný písomne požiadať Regionálny úrad verejného zdravotníctva (príslušný podľa miesta konania zotavovacieho podujatia) o posúdenie zotavovacieho podujatia najmenej 30 dní pred začiatkom jeho konania. Žiadosť musí mať náležitosti žiadosti, t.j. podáva ju na hlavičkovom papieri, podpísaná je riaditeľom školy, resp. štatutárom. Žiadosť napísanú telocvikárom a podpísanú telocvikárom tak, ako sa s takýmto  postupom v praxi stretávame, nie je možné akceptovať napriek tomu, ak riaditeľ školy písomne poverí učiteľa/telocvikára zorganizovaním kurzu, ako je to v predmetnom článku uvedené, pretože telocvikár nie je podľa zákona č. 355/2007 Z. z. organizátorom lyžiarskeho kurzu. V žiadosti musí byť  okrem identifikačných údajov organizátora uvedený aj  druh, termín a miesto konania zotavovacieho podujatia, počet detí a osôb na ňom pracujúcich vrátane zdravotníka, spôsob stravovania, spôsob zásobovania pitnou vodou a údaje o jej kvalite.

 3. V predmetnom článku sú ďalej usmernenia „Aké potvrdenie musí telocvikár získať pred kurzom?“
 4. Podľa §25 ods. 2 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. je organizátor zotavovacieho podujatia t.j. fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, teda nie telocvikár, povinný zabezpečiť starostlivosť lekára dostupného z miesta konania zotavovacieho podujatia a písomne mu oznámiť miesto a čas konania zotavovacieho podujatia. Táto zákonom daná povinnosť je z dôvodu zabezpečenia zdravotnej starostlivosti o deti v prípade výskytu ochorení detí a osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí (povinnosťou zdravotníka je hlásiť tomuto lekárovi výskyt ochorení), ako aj v prípade výskytu mimoriadnej situácie ohrozujúcej zdravie a život. V kompetencii RÚVZ nie je v rozhodnutí o posúdení zotavovacieho podujatia podávať informáciu o priedelom lekárovi ako sa to v predmetnom článku uvádza!

 5. Zdravotník
 6. V článku uvedené „Zákon ukladá vziať na kurz zdravotníka, ak je na pobyte aspoň 30 detí. Odporúčame však zvážiť zdravotného pracovníka aj v prípade, keď máte menej žiakov“  je v rozpore s ustanoveniami platnej legislatívy. Podľa § 25 ods. 2 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. je organizátor zotavovacieho podujatia povinný zabezpečiť zdravotnú starostlivosť na zotavovacom podujatí odborne spôsobilými osobami, najmenej jednou na 130 detí. Spodnú hranicu počtu detí, kedy nie je potrebný zdravotník zákon neustanovuje!
  V článku uvedené argumenty prečo je dobré mať na zotavovacom podujatí zdravotníka vyplývajú z nesprávneho pochopenia funkcie zdravotníka na zotavovacom podujatí. Povinnosti zdravotníka ustanovuje §6 vyhlášky MZ SR č. 526/2007 Z. z. a nie je to len podávanie liekov, alebo ošetrovanie rán!

 7. Zdravotný pracovník musí mať diplom. Kvalifikovaní zdravotníci sú: diplomovaná zdravotná sestra, pôrodný asistent, záchranártoto tvrdenie v článku nie je správne.
 8. Podľa §5 ods. 2 vyhlášky MZ SR č. 526/2007 Z. z. zdravotnú starostlivosť na zotavovacom podujatí zabezpečuje odborne spôsobilá osoba, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností lekára, sestry, pôrodnej asistentky alebo záchranára podľa osobitného predpisu.

 9. Čo si všímať pri výbere miesta lyžiarskeho kurzu
 10. V článku uvedené „Musí vyhovovať hygienicky. Musí mať potvrdenie od RÚVZ. Musia mať potvrdenie a pečiatku od RÚVZ“ nie je celkom správne. Samozrejme rekreačné zariadenie musí spĺňať požiadavky na ochranu zdravia. Požiadavky na ubytovanie vrátane požiadaviek na priestory pre spoločenskú a športovú činnosť, na sušenie odevov a obuvi, ošetrovňu a izolačnú miestnosť, zariadenia pre osobnú hygienu a stravovanie počas konania zotavovacieho podujatia ustanovuje už spomenutá vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z. z.. Ak vybraté rekreačné zariadenie nemá rozhodnutie RÚVZ na uvedenie priestorov do prevádzky, teda ak nemá v článku uvedené „potvrdenie a pečiatku od RÚVZ“, potom RÚVZ na základe žiadosti organizátora o posúdenie zotavovacieho podujatia vybraté miesto a zabezpečenie stravovania posúdi samostatne podľa hore uvedenej vyhlášky vrátane určenia kapacity len pre účel a dobu trvania konkrétneho zotavovacieho podujatia a vydá pre toto podujatie rozhodnutie. Ak vybraté rekreačné zaradenie má rozhodnutie príslušného RÚVZ na uvedenie priestorov do prevádzky s určenou kapacitou, potom je potrebné tento údaj rešpektovať aj s ohľadom na skutočnosť, že pri zotavovacom podujatí je povinnosťou vyčleniť samostatnú miestnosť pre izolačnú miestnosť, ošetrovňu a ubytovanie zdravotníka - § 8 ods. 18, 19 vyhlášky MZ SR č. 526/2007 Z. z..

 11. Personál lyžiarskeho kurzu
 12. V tomto bode článku sa opakovane nesprávne uvádza že „nad 30 žiakov sa musí jednať o diplomovaného zdravotníka“. Požiadavky na zdravotníka a jeho odbornú spôsobilosť sú v hore uvedených  bodoch 3 a 4. Okrem toho § 5 vyhlášky MZ SR č. 527/ 2007 Z. z. ustanovuje, že na zotavovacom podujatí môže pracovať len zdravotne spôsobilá osoba. Posudok o zdravotnej spôsobilosti, ktorý vydá lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti, predloží osoba pracujúca na zotavovacom podujatí organizátorovi zotavovacieho podujatia. Pedagogickí pracovníci a zdravotnícki pracovníci posudok o zdravotnej spôsobilosti nepredkladajú.

 13. Dokumentácia
 14. Tento bod článku udáva zoznam dokumentácie vedenej na zotavovacom podujatí, čo je obsahom zdravotníckeho denníka a dobu archivácie dokumentácie. Je potrebné zdôrazniť, že v zdravotníckom denníku sa nezaznamenáva len úraz, alebo ošetrenie, ale výskyt každej zmeny zdravotného stavu (bolesť hlavy, brucha, uštipnutie, porezanie...), podanie liekov (aj tých, ktoré deti užívajú pravidelne a s ktorými na zotavovacie podujatie prišli) u každého konkrétneho dieťaťa. V denníku musí byť zaznamenaný každý deň pobytu bez ohľadu na to, či zdravotník zasahoval, podával lieky, alebo nie. Podľa § 25 ods. 2 písm. m) zákona č. 355/2007 Z. z. organizátor zotavovacieho podujatia musí viesť dokumentáciu o zotavovacom podujatí a uchovávať ju šesť mesiacov od skončenia zotavovacieho podujatia. Archivovať dokumentáciu po dobu 5 rokov, ako je v článku nesprávne uvedené, je pre potreby posúdenia následkov možného nesprávneho ošetrenia, resp. neošetrenia dieťaťa neopodstatnené.

 15. Zákony, ktoré k 01/2017 upravujú organizáciu lyžiarskych a snowboardových kurzov
 16. Autor článku v tomto bode poskytuje zoznam legislatívy, z ktorej je možné vychádzať pri organizovaní lyžiarskych a snowboardových kurzov. Súčasťou tohto zoznamu je aj zákon č. 355/2007 Z. z. a odporúčaný § 25, ods. 1 a 2 a vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z. z. s vybranými odporúčanými časťami: §2 bod 1, §3 bod1, §4 bod 1, 2, 3, §5 bod 2, §7 bod 4, §8 bod 2, 3, §12. Napriek citovaniu tejto legislatívy autor článku nerešpektuje jej ustanovenia a svojvoľne nesprávne usmerňuje pri organizovaní lyžiarskych kurzov. Okrem toho autor článku ignoruje ostatné ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 526/2007 Z. z bez rešpektovania ktorých nie je možné zotavovacie podujatie zabezpečiť tak, aby sa znížilo riziko ohrozenia zdravia a riziko vzniku a šírenia prenosných ochorení účastníkov zotavovacieho podujatia. Ide najmä o ustanovenia uvedené v §5 ods.1, § 6, §7 ods. 1, 2, 3, § 8 ods. 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 19, § 9, §10, §11, §12 citovanej vyhlášky.

V závere článku autor ďakuje Metodicko-pedagogickému centru v Bratislave za zorganizovanie školenia pre telocvikárov o problematike lyžiarskych kurzov a zároveň upozorňuje, že sa nejedná o právny dokument.

Stanovisko RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici:

Povinnosti organizátorov zotavovacích podujatí, ktoré súvisia s ochranou verejného zdravia, zabránením, či obmedzením možného rizika ohrozenia zdravia a rizika vzniku a šírenia prenosných ochorení  upravuje § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.9.2007 a vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia s účinnosťou od 1.12.2007.

Uvedená legislatíva podrobne a jednoznačne určuje podmienky organizácie a priebehu zotavovacích akcií. Organizátori  lyžiarskych výcvikových kurzov, snowboardových kurzov, škôl v prírode a ďalších zotavovacích podujatí pre deti a mládež spojených s pobytom v rekreačnom zariadení sú povinní ju rešpektovať a nepostupovať podľa rôznych neodborných usmernení, ktorých obsah je  v rozpore s  právnymi ustanoveniami.

Žiadosť o posúdenie zotavovacieho podujatia s potrebnými náležitosťami pre zotavovacie podujatia organizované  v okresoch Banská Bystrica a Brezno je k dispozícii na stránke RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici www.vzbb.sk.

Bez kladného rozhodnutia príslušného RÚVZ nie je možné podľa § 52, ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. zotavovacie podujatie uskutočniť.

Ak poruší organizátor zotavovacieho podujatia niektorú z povinností podľa § 25 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z., ak nepredloží na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrh na konanie zotavovacieho podujatia a do času kladného posúdenia sa nezdrží vykonávania posudzovaných činností,  potom  sa dopustí správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva podľa § 57 ods. 16 a ods. 42 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. za čo mu príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží podľa § 50 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.  pokutu vo výške od 150 do 20 000eur.

doc. MUDr. Katarína Slotová, PhD.
vedúca oddelenia hygieny detí a mládež