RUVZ Home Page
 
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktuálne informácie > Prehľad správ Slovensky English

Kmeň Clostridium botulinum A3 izolovaný na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
bol pomenovaný „Banská Bystrica BoNT/A3“

 

Alimentárny botulizmus u ľudí predstavuje intoxikáciu botulickými neurotoxínmi (BoNT) sérotypov A, B, E a výnimočne aj F, ktoré sa vytvorili v potravinách pomnožením anaeróbnych baktérií Clostridium botulinum skupiny I alebo II, alebo toxigénnych kmeňov C. butyricum, prípadne C. baratii. Možnosti vstupu BoNT-produkujúcich klostrídií z prostredia do potravinového reťazca sú značné a tieto klostrídie sa môžu za vhodných podmienok pomnožiť a produkovať BoNT v širokom okruhu potravín. Kým v minulosti boli riziká alimentárneho botulizmu spájané najmä s jedlami konzervovanými v domácnostiach, v súčasnosti narastá epidemiologický význam potravín vyrobených priemyselne alebo pripravených v reštauračných zariadeniach.

Budú tomu takmer dva roky čo sa začal odvíjať príbeh cícerovej nátierky s odsúdeniahodným postojom niektorých inštitúcií, jednotlivcov a médií. Blížime sa k úspešnému zavŕšeniu celého prípadu po odbornej a vedeckej stránke.

Kmeň Clostridium botulinum izolovaný v laboratóriách RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici z cícerovej nátierky bol identifikovaný ako C. botulinum typ A. Vzhľadom na potrebu nadstavbovej diagnostiky a podrobnejšej charakterizácie daného izolátu bol kmeň zaslaný do Robert Koch Institute v Berlíne (Centrum pre biologické ohrozenia a špeciálne patogény). Sekvenáciou a následnou analýzou bolo zistené, že sa jedná o, pre Európu, veľmi netypický subtyp A3. Bola zistená zhoda 99,9% s kmeňom izolovaným v roku 1922 v Loch Maare (posledná izolácia kmeňa Clostridium botulinum rovnakého subtypu na území Európy). Kmeň bol zaevidovaný a vložený do medzinárodnej databázy GenBank a bol pomenovaný „Banská Bystrica BoNT/A3“. Sekvencia je evidovaná pod číslom „KU376389.1“ a je dostupná na webovej stránke National Centre for Biotechnology Information (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/KU376389.1).

prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
regionálny hygienik a generálny tajomník služobného úradu

plagat