RUVZ Home Page
 
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktuálne informácie > Prehľad správ Slovensky English

Akreditácia na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (RÚVZ BB) je spôsobilý vykonávať chemické, mikrobiologické, biologické a fyzikálno-chemické skúšky vôd a požívatín, predmetov bežného používania, kozmetických výrobkov, ovzdušia a biologického materiálu; odbery vzoriek ovzdušia; odbery vzoriek vôd a požívatín; rádiochemické skúšky vôd; sérologické, virologické, parazitologické a molekulárno-biologické skúšky vzoriek biologického materiálu; vyjadrovať názory a interpretácie k výsledkom skúšok; meranie fyzikálnych veličín hluku v životnom a pracovnom prostredí a osvetlenia v pracovnom prostredí. Spôsobilosť na vykonávanie hore uvedených činností je preukázaná Osvedčením o akreditácii v súlade s požiadavkami STN EN ISO/IEC 17 025:2005 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií. Osvedčenie o akreditácii má RÚVZ BB od 17.05.2004, kedy mu bolo udelené prvé Osvedčenie o akreditácii Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS). SNAS je akreditačným orgánom podľa Zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody, podľa osobitného predpisu čl. 4 nariadenia (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh.

Akreditácia je nezávislé, nestranné a odborné posúdenie (vykonané podľa medzinárodne prijatých pravidiel) plnenia akreditačných kritérií (medzinárodne prijatých, vzťahujúcich sa na príslušnú oblasť činností akreditovaných subjektov) a oficiálne uznanie spôsobilosti akreditovaného subjektu vykonávať dôveryhodne (nezávisle, nestranne a na požadovanej odbornej úrovni) deklarované činnosti. Pre širokú verejnosť je akreditácia zárukou dôveryhodného, nezávislého, nestranného a na požadovanej úrovni vykonávaného výkonu skúšania, odberov vzoriek a merania fyzikálnych veličín životného a pracovného prostredia potrebného pre zabezpečenie plnenia úloh RÚVZ BB a iných RÚVZ v SR.

15.6.2005 na RÚVZ BB rozšírilo akreditáciu špecializované pracovisko RÚVZ BB pre nozokomiálne nákazy o mikrobiologické skúšky kontroly mikrobiologickej kontaminácie predmetov a sterov, o kontrolu sterilizačných prístrojov a o kontrolu sterility predmetov a sterov.

20.12.2005 na RÚVZ BB rozšírili akreditáciu: Národné referenčné centrum pre pertussis a parapertussis a Národné referenčné centrum pre toxoplazmózu o sérologické, virologické a molekulárno-biologické skúšky, ktoré boli realizované v rámci projektu PHARE zameraného na akreditáciu NRC zriadených na RÚVZ v SR na odboroch klinickej mikrobiológie.

8.6.2006 na RÚVZ BB rozšírili akreditáciu: špecializované pracovisko pre vírusové hepatitídy o sérologické skúšky vírusových hepatitíd a špecializované pracovisko pre stanovenie peľových alergénov v ovzduší o metódu stanovenia biologických alergénov v ovzduší.

11.9.2009 na RÚVZ BB rozšírili akreditáciu: oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia o odber vzoriek vôd a oddelenie hygieny potravín o odber vzoriek potravín.

30.3.2010 na RÚVZ BB rozšírilo akreditáciu oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie o meranie fyzikálnych faktorov hluku pracovného a životného prostredia.

20.5.2011 na RÚVZ rozšírilo akreditáciu oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie o meranie fyzikálnych faktorov osvetlenia v pracovnom prostredí.

18.1.2014 na RÚVZ BB rozšírili akreditáciu: Národné referenčné centrum pre pneumokokové a hemofilové nákazy o molekulárno-biologické skúšky stanovenia sérotypu Streptococcus pneumoniae a Národné referenčné centrum pre laboratórnu diagnostiku v oblasti ľudského monitoringu o stanovenie kyseliny t,t-mukónovej v biologickom materiály.

31.10.2016 na RÚVZ BB rozšírili akreditáciu: Informačné centrum pre biologické a toxínové zbrane o stanovenie dôkazu prítomnosti nukleových kyselín Clostridium botulinum produkujúcich botulínový neurotoxín typu A,B,E,F a oddelenie chemických analýz o stanovenie arzénu v potravinách.

V rámci zabezpečenia kvality výsledkov skúšania vzoriek vôd, požívatín, ovzdušia, biologického materiálu, zabezpečenia kvality merania fyzikálnych veličín v životnom a pracovnom prostredí a zabezpečenia kvality odberov sa RÚVZ BB pravidelne zúčastňuje medzilaboratórnych skúšok spôsobilosti. Organizátormi skúšok spôsobilosti na Slovensku sú Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava (Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd), Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Národné referenčné centrum pre mikrobiológiu životného prostredia, Národné referenčné centrum pre organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích skúšok v oblasti potravín - RÚVZ so sídlom v Prešove, Národné referenčné centrum pre poliomyelitídu, Národné referenčné centrum pre chrípku), Lekárska fakulta Univerzita Komenského v Bratislave, Strojnícka fakulta Technická univerzita v Košiciach, Parazitologický ústav SAV Košice. Na medzinárodnej úrovni sa RÚVZ BB pravidelne zúčastňuje skúšok spôsobilosti organizovanými LGC Standards UK, Labquality FINLAND, ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), Státní zdravotní ústav Praha, ASLAB Praha, ICI COPHES (Interlaboratory Comparison Investigation exercises The Consortium to Perform Human Biomonitoring on a European Scale), Instad EQA, Robert Koch Institute Berlin, EURL-CEFAO, G-EQUAS, ESPT Praha, CSlab Praha.

Spracovala: Ing. Zuzana Majláthová, manažérka kvality