RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
tel.: 048/414 35 14 - regionálny hygienik
fax: 048/4367 701
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktuálne informácie > Prehľad správ Slovensky English
Usmernenie pre prípad šírenia vši detskej hlavovej (Pediculus capitis)
v zariadeniach pre deti a mládež

kliest (12K)

CHARAKTERISTIKA NÁKAZY

Voš detská (Pediculus capitis) sa vyskytuje na celom svete, postihuje ľudí všetkých vekových skupín, najviac však v mladšom a detskom veku.
Voš detská je schopná parazitovať iba na človeku. Spôsobuje svojmu hostiteľovi nepríjemné svrbenie, ktoré ho núti ku škrabaniu. Svrbenie je zapríčinené cicaním krvi na pokožke hlavy.

DIAGNOSTIKA

Dôležitá je dôkladná prehliadka vlasov, hlavne časť hlavy za ušnými lalokmi a v zátylku. Jediným spoľahlivým dôkazom zavšivenia je nájdenie živých lezúcich vší.

PRENOS
  Voš detská sa šíri hlavne:
 • pri priamom kontakte, najmä v kolektívoch ako je rodina, školské zariadenia, pri spaní viacerých detí v jednej posteli, pri hre,
 • prostredníctvom rôznych predmetov, napr. hrebeňov, pokrývok hláv, uterákov, šálov, odevov, ak sa napr. voš dostane na golier odevu, je možný prenos na iné ošatenie v šatniach.
PREVENTÍVNE OPATRENIA
  Povinnosti školského zariadenia:
 • Zabezpečiť izoláciu žiaka (dieťaťa) podozrivého z prenosného parazitárneho ochorenia od ostatných detí a zabezpečiť nad ním dozor
 • Zabezpečiť okamžitú informovanosť zákonného zástupcu žiaka (dieťaťa) a až do ich príchodu zabezpečiť izoláciu žiaka (dieťaťa) podozrivého z prenosného parazitárneho ochorenia od ostatných detí a zabezpečiť nad ním dozor
 • Zabezpečiť informovanosť všetkých rodičov detí navštevujúcich príslušné školské zariadenie o výskyte vši hlavovej v školskom zariadení a o nutnosti vykonania prevencie výskytu vši hlavovej dezinsekčným prostriedkom u všetkých detí v zariadení bez ohľadu na to, či sa výskyt vši hlavovej u dieťaťa vyskytol, alebo nie

 • Povinnosti rodičov:
 • Zodpovednosť za dodržovanie hygienických zásad v rodine, dodržiavanie osobnej hygieny vrátane:
  • častá výmena osobnej a posteľnej bielizne
  • pranie bielizne pri vysokých teplotách
  • pranie a dezinsekcia čiapok, šatiek, šálov, hrebeňov
 • pravidelné prehliadky vlasov detí
 • poslať dieťa do detského kolektívneho zariadenia bez vší a hníd
 • informovať detské kolektívne zariadenie o výskyte vší u svojho dieťaťa za účelom zabezpečenia opatrení aj v kolektívnom zariadení
vos2 (15K)

REPRESÍVNE OPATRENIA

Dezinsekciu je potrebné vykonať v rovnakom čase v celom kolektíve, v ktorom bol výskyt vší zistený, t.j.

 • v rodine
 • v skupine MŠ
 • v školskej triede

Ak sa dezinsekcia nevykoná v rovnakom čase v celom kolektíve, vrátane zdravých členov rodiny a kolektívu triedy, potom je neúčinná a dochádza k ďalšiemu šíreniu vši hlavovej!

Dezinsekcia sa vykonáva dezinsekčnými prostriedkami (šampón, spray) dostupnými na trhu presne podľa návodu ich použitia vrátane doporučeného opakovaného použitia a rešpektovania veku dieťaťa, v ktorom je možné príslušný výrobok aplikovať.
Súčasne je nutné zahubiť i vši, ktoré sa môžu v danom ohnisku nákazy vyskytovať na pokrývkach hlavy, hrebeňoch, kefách na vlasy, hračkách, na bielizni a na ďalších predmetoch, s ktorými prišla hlava zavšivenej osoby do styku. Doporučený postup:

 • osobnú a posteľnú bielizeň vyprať pri vysokých teplotách, resp. vyvariť a vystaviť slnečnému žiareniu, vyžehliť
 • postieľky, matrace a žinenky používané v materskej škole a v škole postriekať prípravkom na lezúci hmyz, miestnosti dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia a minimálne 3-4 dni nepoužívať,
 • predmety, ktoré prichádzajú do priameho styku s vlasmi (hrebene, kefy) ošetriť prípravkom na lezúci hmyz a pravidelne ich čistiť detergentnými prostriedkami
 • každý člen kolektívu musí používať vlastné predmety osobnej hygieny (uterák, hrebeň), čiapky, šatky a musí sa zabrániť ich vzájomnému používaniu!
vos3 (17K)

Školy, rodičia ani lekári nemajú povinnosť pedikulózu nahlasovať, pretože nie je uvedená v zozname povinne hlásených prenosných ochorení.

Vši a hnidy (zárodky vší) sú prenosné z človeka na človeka a zavšivavenie sa podľa 10. Medzinárodnej klasifikácie chorôb považuje za ochorenie. Všami napadnuté dieťa teda prekonáva prenosné ochorenie a dieťa s prenosným ochorením sa musí liečiť a nesmie navštevovať kolektívne zariadenie.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici