RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
 Aktuálne informacie > Posudzovanie rizika pri práci s chemickými faktormi Slovensky English
Posudzovanie rizika pri práci s chemickými faktormi

(§ 4 Nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
v znení neskorších predpisov)

Povinnosti zamestnávateľa
Pri činnostiach súvisiacich s chemickými faktormi je zamestnávateľ povinný posúdiť akékoľvek riziko vyplývajúce z týchto faktorov a ak ide o novú činnosť, práca sa môže začať až po posúdení rizika.

Posudzovanie rizika zahŕňa:

 1. Identikáciu nebezpečných vlastností

Zisťovanie nebezpečenstva každého chemického faktora, vrátane karcinogénov a mutagénov, ktorý sa na pracovisku používa alebo vyskytuje je založené na fyzikálnych, fyzikálno-chemických, toxikologických a ďalších významných vlastnostiach z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Základným dokumentom a zdrojom informácií je karta bezpečnostných údajov, ktorú poskytuje výrobca alebo dodávateľ. Z karty musí byť zrejmý presný názov chemickej látky, identifikačné číslo (CAS), klasifikácia nebezpečenstva podľa výstražného upozornenia (H-vety, napr. H 301 „akútna toxicita kateg. 1, 2“), bezpečnostného upozornenia (P-vety, napr. P 281 „noste predpísané osobné ochranné prostriedky“ a ich kombinácie), prvú pomoc, opatrenia pri nehode a ďalšie údaje charakterizujúce príslušnú látku.

Klasifikácia a označovanie vychádza zo zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov; Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006, ktorými sa uvádza globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií (GHS) v EÚ, (označovaná ako „nová klasifikácia“).

Tieto údaje umožnia zamestnávateľovi základnú orientáciu o vlastnostiach chemických látok, ktoré používa alebo bude používať na pracovisku, ako s nimi bezpečne zaobchádzať vrátane skladovania a to aj v prípade, že pre mnohé z týchto látok neexistuje limit a tým aj možnosť merania.

 1. Úroveň, druh a trvanie expozície

Hodnotí sa množstvo a skupenstvo látky v akom sa používa alebo vyskytuje, cesty vstupu do organizmu (dýchací systém, pokožka), dĺžka a frekvencia expozície za zmenu.

 1. Podmienky práce súvisiace s chemickým faktorom

Hodnotí sa spôsob vykonávanej činnosti za definovaných pracovných podmienok a technológie, používanie OOPP. Do posudzovania rizika sa zahrnú aj nepravidelné činnosti (údržba, opravy), pri ktorých je možné predvídať zvýšenú expozíciu alebo škodlivé účinky na zdravie a bezpečnosť, aj napriek vykonaným ochranným a preventívnym opatreniam.

 1. Najvyššie prípustný expozičný limit (NPEL) alebo biologická medzná hodnota (BMH) a ich dodržanie.

V prípade, že existuje limit v pracovnom ovzduší alebo v biologickom materiáli, uvádza sa hodnota limitu a ak je k dispozícii meranie, aj výsledok merania vo vzťahu k dodržaniu NPEL (t. j. hodnotí sa expozícia zamestnanca pri výkone konkrétnej činnosti a jej porovnanie s limitom).

 1. Závery z vykonaného zdravotného dohľadu

Ak sú k dispozícii, obsahujú výsledky hodnotenia rizika z expozície, vrátane biologických expozičných testov a lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

 1. Charakterizáciu rizika

Znamená zhodnotenie miery (závažnosti) rizika z hľadiska možných škodlivých zdravotných následkov pre zamestnancov z hľadiska toxicity chemického faktora a expozície na posudzovanom pracovisku za daných pracovných podmienok a to aj s prihliadnutím na osobitné skupiny zamestnancov (tehotné ženy, matky do konca 9. mesiaca po pôrode, dojčiace ženy, mladiství a zamestnanci so zdravotným postihnutím). Hodnotenie rizika pre jednotlivé pracovné činnosti alebo profesie sa mení podľa bodu 8.

 1. Plán riadenia rizika

Znamená rozsah účinnosti vykonaných alebo plánovaných preventívnych a ochranných opatrení (podľa § 5 a 6 NV) na zníženie rizika, vrátane zdravotného dohľadu podľa § 12 NV.

 1. Posudok o riziku

Výsledky posúdenia rizika zamestnávateľ zdokumentuje v posudku o riziku. Posudok o riziku má za cieľ vyhodnotiť mieru rizika z nebezpečných chemických faktorov, ktorým sú zamestnanci exponovaní a umožniť zaradenie práce do 1. až 4. kategórie podľa § 31 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) v súčinnosti s vyhláškou MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii pracovných činností a o náležitostiach návrhu na zaradenie pracovných činností do kategórií.

Kategórie prác podľa úrovne/miery rizika:
1. kategória – minimálne zdravotné riziko
2. kategória – únosná miera zdravotného rizika
3. kategória – významná miera zdravotného rizika
4. kategória – vysoká miera zdravotného rizika

Posudok o riziku sa musí aktualizovať pri každej zmene na pracovisku, ktorá môže ovplyvniť riziko (napr. nové meranie, vylúčenie nebezpečných chemických faktorov, zmena technológie), alebo ak závery zdravotného dohľadu preukážu, že je to potrebné (napr. zvýšenia frekvencie chorôb z povolania)

 1. Ak výsledky posúdenia rizika preukážu zvýšené riziko (na úrovni kategórie 3 alebo 4)

a povaha činnosti neumožňuje vylúčiť riziko, zamestnávateľ zníži riziko na najnižšiu možnú mieru vykonaním špecifických ochranných a preventívnych opatrení podľa § 6, 7, 8 NV. Tieto opatrenia zahŕňajú vhodné pracovné postupy a opatrenia, ktoré zohľadnia reálne prevádzkové možnosti zamestnávateľa, ale zároveň zabezpečia dostatočnú ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci. Pri chemických faktoroch sa primárne uplatňujú technické a kolektívne opatrenia; individuálne opatrenia (OOPP) až vtedy, ak sa inak nedá predísť expozícii (ide spravidla o krátkodobé činnosti, nie o trvalú 8-hodinovú prácu). Špecifické opatrenia sa vzťahujú na podmienky skladovania a manipulácie s horľavými a výbušnými chemickými látkami, ako aj s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami (§ 8). Ak práca napriek vykonaným preventívnym a ochranným opatreniam spĺňa kritéria rizikovej práce (3. alebo 4. kategórie), zamestnávateľ požiada orgán verejného zdravotníctva o vyhlásenie práce za rizikovú (§ 31 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z.)

 1. Posudok o riziku môže obsahovať aj vyhlásenie, že povaha a rozsah rizika nevyžadujú jeho ďalšie alebo podrobnejšie posudzovanie (ide o prípady, kedy je riziko zanedbateľné)

Osobitnou podmienkou na vykonávanie práce s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami, vrátane prípravkov na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie, je odborná spôsobilosť. Požiadavky na overenie odbornej spôsobilosti upravuje § 15 a 16 zákona č. 355/2007 Z. z.. Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením, ktoré vydáva úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva s platnosťou na dobu neurčitú. Podrobnosti o rozsahu požadovaných vedomostí na skúšky odbornej spôsobilosti, o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a o obsahu osvedčenia o odbornej spôsobilosti ustanovuje vyhláška MZ SR č. 209/2014 Z. z.

Legislatíva:
 1. Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 2. Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
 3. Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov
 4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry a o zmene a doplnení smernice č. 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
 5. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady(ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 6. Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
 7. Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

Vypracovala:
MUDr. Jarmila Beláková
vedúca oddelenia preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Aktualizácia 16. 6. 2021


Súvisiace dokumenty: