RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktualne informácie > Peľové spravodajstvo Slovensky English

Peľové spravodajstvo

V zmysle § 6 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici vedie aj peľovú informačnú službu.

Monitorovacia stanica:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici č. 1
Akreditované laboratóriá OLM, úsek mikrobiológie a biológie životného prostredia

Údaje o aktuálnych výsledkoch peľového monitoringu sú dostupné na www.alergia.sk


Zodpovedná osoba: RNDr. Janka Lafférsová