RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

Úvodná stránka Slovensky English

© Všetky práva vyhradené.

Webová stránka www.vzbb.sk je prevádzkovaná Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici a jej obsah je vlastníctvom úradu, ktorý je zároveň oprávnený na jeho používanie. Prístup na túto webovú stránku a jej používanie sa riadia nasledujúcimi podmienkami používania, ktoré sa môžu priebežne meniť. Prístupom na túto webovú stránku alebo jej používaním akceptujete tieto podmienky ako záväzné. Prosím, prečítajte si ich pozorne.

Podmienky používania – zmluvné podmienky

Autorské práva

Autorské práva a licencie k materiálom nachádzajúcim sa na tejto webovej stránke vlastní RÚVZ. Všetky tieto materiály sú chránené na základe zákonov o autorských právach. Pokiaľ to nebolo výslovne zakázané oznámením uvedeným na konkrétnej stránke, môžete kopírovať časti webových stránok, ktoré môžu byť primerane potrebné pre vaše osobné použitie, za predpokladu, že k takejto kópii pripojíte príslušné informácie o vlastníkovi informácií a/alebo obmedzenia zodpovednosti, ktoré sú súčasťou originálu. Takéto kópie je zakázané akýmkoľvek spôsobom reprodukovať, upravovať, dopĺňať alebo rozširovať bez ohľadu na účel použitia. Nič, čo je uvedené na týchto stránkach, nesmie byť vykladané ako postúpenie práv, nárokov alebo iných podielov na obsahu podliehajúcemu autorským právam alebo na licencii umožnujúcej používanie tohto obsahu.

Ochranné známky

Názov, logo RÚVZ a niektoré ďalšie názvy sú registrovanými ochrannými známkami RÚVZ. Nič, čo sa nachádza na tejto webovej stránke nebude vykladané ako nepriame alebo iné postúpenie licencie alebo práva používať tieto ochranné známky.

Obmedzenie zodpovednosti

Obsah zverejnený na tejto webovej stránke bol poskytnutý RÚVZ „tak, ako je“ a má poskytovať všeobecné informácie, pričom nie je jeho cieľom riešiť konkrétne požiadavky. V súlade s tým RÚVZ neručí za to, že informácie zverejnené na tejto webovej stránke splnia vaše požiadavky, alebo že táto webová stránka bude neustále k dispozícii a bude vždy obsahovať aktuálne, bezpečné a bezchybné informácie. RÚVZ neponesie zodpovednosť za žiadne chyby alebo informácie, ktoré môžu na tejto webovej stránke chýbať. RÚVZ sa v plnom zákonnom rozsahu vzdáva všetkých záruk, výslovných alebo predpokladaných, vo vzťahu k presnosti informácií obsiahnutých v ktorejkoľvek časti tejto webovej stránky, alebo služieb popisovaných na týchto webových stránkach na konkrétny účel a neponesie zodpovednosť za žiadne straty alebo škody spôsobené nedostupnosťou alebo prerušením dostupnosti webovej stránky. RÚVZ neponesie voči žiadnemu subjektu zodpovednosť za straty alebo škody, ktoré môžu byť spôsobené používaním informácií nachádzajúcich sa na niektorej časti tejto webovej stránky.

Odkazy na túto stránku

Na vašu webovú stránku môžete umiestnit odkaz na domovskú stránku tohto webu len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu RÚVZ. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu RÚVZ je prísne zakázané vytvárať odkazy na inú ako domovskú stránku tohto webu („deep linking“) alebo zobrazovanie jeho obsahu v rámci inej webovej stránky („framing“).

Odkazy na iné webové stránky

Táto webová stránka obsahuje hypertextové odkazy na webové stránky ostatných RÚVZ. Používanie webových stránok RÚVZ sa riadi podmienkami používania uvedenými na nich. Táto webová stránka zároveň obsahuje hypertextové odkazy na webové stránky tretích strán, pričom RÚVZ nemá žiaden dosah na obsah týchto stánok. Spomenuté odkazy sú uvádzané len ako pomôcka pre používateľov. RÚVZ nijako nepodporuje, nesponzoruje, neodporúča ani inak nepreberá zodpovednosť za webové stránky takýchto tretích strán ani za ich obsah, a nenesie žiadnu zodpovednosť za ich používanie, dostupnosť ani za žiadne dohody týkajúce sa tovarov alebo služieb dostupných na takýchto webových stránkach tretích strán. RÚVZ predovšetkým neponesie zodpovednosť vyplývajúcu z obvinení z porušovania práv duševného vlastníctva obsahom vlastneným tretími stranami zverejneným na tejto alebo iných webových stránkach, resp. zodpovednosť vyplývajúcu z akýchkoľvek informácií alebo názorov obsiahnutých na takýchto webových stránkach tretích strán.

Zmeny

RÚVZ si vyhradzuje právo kedykoľvek na základe vlastného uváženia pridávat a odoberat obsah, alebo vykonávať zmeny obsahu tejto webovej stránky, vrátane týchto právnych informácií. Používanie tejto webovej stránky po zmene právnych informácií, sa bude považovat za automatické vyjadrenie súhlasu s ich aktuálnym znením.

Kontaktné informácie

Táto webová stránka obsahuje iba základné informácie o službách a činnostiach RÚVZ, popisovaných na tejto stránke. Ak chcete získať podrobnejšie informácie týkajúce sa služieb RÚVZ, alebo ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás prosím. Všetky kontaktné informácie nájdete v sekcii „Úrad“ na našej stránke.