RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Úrad > Kontakty Slovensky English
Telefónny a mailový zoznam

  INFORMÁTOR - ústredňa
  048 - 4367 785

 

Regionálny hygienik
prof. MUDr. Cyril Klement, CSc. - regionálny hygienik a generálny tajomník služobného úradu,
Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048-4367 734, fax: 048-4367 701, cyril.klement@vzbb.sk

Osobný úrad
JUDr. Porubská Anna, Osobný úrad, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica,
tel.048 - 4367 774, anna.porubska@vzbb.sk

Oddelenie operatívnych činností
JUDr. Klajban Peter, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica,
tel.: 048-4367 735, peter.klajban@vzbb.sk

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia
doc. MUDr. Koppová Kvetoslava, PhD., Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica,
tel.: 048 - 4367 748, fax 048 - 4367 747, kvetoslava.koppova@vzbb.sk

Oddelenie hygieny detí a mládeže
doc. MUDr. Slotová Katarína, PhD., Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica,
tel.: 048-4367 444, katarina.slotova@vzbb.sk

Oddelenie hygieny výživy
MUDr. Sedliačiková Ivana, MPH., Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica,
tel.: 048-4367 768, ivana.sedliacikova@vzbb.sk

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie
MUDr. Beláková Jarmila, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica,
tel.: 048 - 4367 736, jarmila.belakova@vzbb.sk

Oddelenie ochrany zdravia pred žiarením
MUDr. Adámek Pavol, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica,
tel.: 048-4367 713, fax: 048-4367 710, pavol.adamek@vzbb.sk

Oddelenie epidemiológie
doc. MUDr. Avdičová Mária, PhD., Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica,
tel.: 048-4367 441, fax: 048-4367 702, maria.avdicova@vzbb.sk

Oddelenie podpory zdravia
MUDr. Kontrošová Silvia, MPH, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica,
tel.: 048-4367 449, fax: 048-4367 701, silvia.kontrosova@vzbb.sk

Oddelenie chemických analýz
Ing. Daniela Borošová, PhD., Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica,
tel.: 048-4367 738, daniela.borosova@vzbb.sk

Oddelenie lekárskej mikrobiológie
Mgr. RNDr. Jozef Strhársky, PhD., Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica,
tel.: 048-4367 244, fax: 048-4112 758, jozef.strharsky@vzbb.sk

Oddelenie ekonomiky, prevádzky a zdravotníckej informatiky
Ing. Radovan Lapuník, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica,
tel.: 048-4367 788, fax: 048-4367 701, radovan.lapunik@vzbb.sk