RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Tlačové správy Slovensky English

Na projekte ZDRAVÍ spoluŽIACI participuje aj banskobystrický RÚVZ

 

loga

Občianske združenie (o.z.) FUTURISTIQ so sídlom v Bratislave na základe podpísaného memoranda o spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici realizujú už od apríla tohto roka projekt ZDRAVÍ spoluŽIACI - Lepšia politika verejného zdravia deti a mládeže. Projekt je realizovaný z Operačného programu Efektívna verejná správa (VS), prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS.

„Uvedený projekt si kladie za cieľ riešiť viaceré potreby pri budovaní zdravého životného štýlu detí a mládeže. Po prvé ide o zlepšenie prevencie a manažmentu ochorení detí a mládeže. Aktivity spočívajú v preventívnych prehliadkach u detí od 3 do 18 rokov, ktoré sa budú vykonávať v dvojročnom cykle. Počas zvyčajných prehliadok všeobecný lekár totiž nemusí mať k dispozícii bližšie adekvátne informácie o vývoji dieťa, jeho návykoch počas posledných rokov, bez povšimnutia môžu najmä ostať varovné signály v medziobdobí prehliadok. Chýbajú totiž cielené stratégie zlepšenia zdravia sub-populácií detí na základe spolupráce škôl a zdravotníckych inštitúcií v jednotlivých oblastiach, či regiónoch,“ uviedla Dagmar Ceľúchová Bošanská z o.z. FUTURISTIQ.

Ako dodala, druhým cieľom je zvýšenie gramotnosti detí a mládeže v oblasti zdravia. Tejto kategórii populácie totiž chýbajú zručnosti, ako získavať a porozumieť údajom o svojom zdraví, zdravotníckym informáciám a poskytovaným zdravotným službám. Je potrebné, aby sa učili prijímať v neskoršom živote adekvátne rozhodnutia spojené so svojím zdravím. V rámci vzdelávania síce absolvujú náuku o ľudskom tele, či kurz prvej pomoci, avšak chýba im kontakt s reálnou skúsenosťou, s prácou so skutočných dátami, ich interpretáciou a následným overovaním v realite (learning by doing).

Tretím cieľom je zavedenie cielených a komplexných opatrení škôl na podporu rozvoja zdravého životného štýlu na základe evidencie.

Ako doplnil riaditeľ banskobystrického RÚVZ prof. Cyril Klement, na základe podpísaného memoranda o spolupráci bude úrad spolupracovať na pod-aktivitách projektu, ako je monitoring súčasnej verejnej politiky a aktivít verejných inštitúcií s ohľadom na podporu zdravia u detí a mládeže, na vypracovaní zhodnotenia stavu verejnej politiky prostredníctvom aktivít škôl podporujúcich zdravie v partnerskom regióne, vytvorení platformy „Školy podporujúce zdravie“ a na návrhu konkrétnych riešení na optimalizáciu verejnej politiky a otestovanie konkrétneho pilotného riešenia na podporu verejného zdravia v praxi.

V marci a apríli tohto roka sa uskutočnili prvé stretnutia zástupcov občianskeho združenia FUTURISTIQ a zamestnancov RÚVZ v Banskej Bystrici, na ktorých si zadefinovali obsah prvého dokumentu s názvom Monitoring súčasnej verejnej politiky a aktivít verejných inštitúcií s ohľadom na podporu zdravia u detí a mládeže. Jeho cieľom je monitoring a analýza cieľov, obsahu verejných politík a regulačných rámcov dotýkajúcich sa oblasti podpory zdravia detí a mládeže. Cieľom budú tiež realizované aktivity verejných inštitúcií s pôsobnosťou v téme podpory zdravia najmä v sektore zdravotníctva a školstva tak na národnej úrovni, ako aj v Banskobystrickom kraji. Predmetný dokument sa bude finalizovať a bude dostupný k nahliadnutiu počas letných prázdnin na webových stránkach – www.futuristiq.org a www.vzbb.sk.

Vychádzajúc z monitoringu verejnej politiky a aktivít verejných inštitúcií účastníci projektu zhodnotia úroveň škôl ako škôl podporujúcich zdravie vo vybranom kraji aj na základe celoeurópskej metodiky siete School For Health in Europe. Umožní sa tým zmapovať úzke miesta škôl pri podpore zdravia svojich žiakov, ako aj mieru napĺňania existujúcej politiky verejného zdravia.

Spracovala Mária Tolnayová
hovorkyňa RÚVZ B.Bystrica