RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Tlačové správy Slovensky English

Skoncujte s fajčením, prihláste sa na bezplatný kurz odvykania od fajčenia!

Zajtra je Svetový deň bez fajčenia

 

Poukázať na zdravotné riziká spojené z užívaním tabaku a tabakových výrobkov, znižovať počet aktívnych fajčiarov a ľudí vystavených účinkom pasívneho fajčenia je cieľom Svetového dňa bez fajčenia, ktorý vyhlásila na 31. mája Svetová zdravotnícka organizácia už v roku 1987. Heslom tohtoročnej kampane je “Fajčenie a choroby dýchacích ciest – TBC, rakovina pľúc, astma a chronická obštrukčná choroba pľúc“. „Tabakizmus je v súčasnosti najrozšírenejšou toxikomániou vo svete. Všetky formy spotreby tabaku t.j. fajčenie cigariet, fajky, žuvanie alebo šnupanie tabaku, ale aj pasívne, teda nedobrovoľné fajčenie, sú významným rizikovým faktorom rozvoja viac ako 20 rôznych chorôb. V cigaretovom dyme vznikajúcom nedokonalým spaľovaním tabaku, papiera, lepidla sa nachádza viac ako 4000 chemických látok, z ktorých viac ako 250 poškodzuje zdravie a viac ako 50 spôsobuje rakovinu,“ konštatuje na úvod vedúca Poradne pre odvykanie od fajčenia Mgr. Tatiana Zvalová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici. Dodáva, že s vdychovaním cigaretového dymu súvisí 85- až 90-percentná úmrtnosť na rakovinu pľúc zo všetkých úmrtí. Riziko rozvoja rakoviny pľúc je u fajčiarov a fajčiarok v porovnaní s nefajčiarmi 20- až 25-krát vyššie.

Tabakový dym spôsobuje rakovinu aj u nefajčiarov, vdychujúcich tabakový dym fajčiarov, ako aj u detí, ktorých rodičia sú závislí na nikotíne. Riziko rakoviny rastie aj s vyšším počtom rokov fajčenia, stúpajúcim počtom cigariet vyfajčených za deň a mladším vekom začatia s fajčením. Až po uplynutí 10 rokov bez fajčenia sa riziko rakoviny dostáva na úroveň nefajčiara. Fajčenie má aj 75-percentnú príčinnú súvislosť s rozvojom chronickej obštrukčnej choroby pľúc, ktorá patrí medzi vedúce príčiny morbidity a mortality vo svete. Zanechanie fajčenia vo všetkých štádiách chronickej obštrukčnej choroby pľúc je benefitom pre pacienta, ktorý sa prejavuje spomalením zhoršovania pľúcnych funkcií u vnímavých fajčiarov a je najdôležitejšou metódou, ktorá vplýva na vývoj tohto ochorenia.

Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku pripravil RÚVZ v Banskej Bystrici - oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu viacero zdravotno-výchovných aktivít zameraných na znižovanie prevalencie (výskytu) fajčiarov medzi mladou aj skôr narodenou generáciou a oboznámenie sa so zdravotnými rizikami súvisiacimi s aktívnym aj pasívnym fajčením. Témy prednášok „Fajčenie a rakovina pľúc“ a „Fajčenie = závislosť“ už odzneli v týchto dňoch na základných školách v B. Bystrici (ZŠ Moskovská, ZŠ a MŠ Moyzesova) a Strednej zdravotníckej škole. Ďalšie preventívne aktivity venované problematike fajčenia a rizikám súvisiacim s fajčením sa uskutočnia 31. mája v ZŠ Pionierska č. 2 a 3. júna na Gymnáziu A. Chalúpku v Brezne. Súčasťou týchto podujatí sú aj interaktívne aktivity meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu prístrojom Smokerlýzer, spirometria, testovanie nikotínovej závislosti pomocou Fagerströmovho testu nikotínovej závislosti, pozorovanie preparátov z tkaniva pľúc fajčiara a nefajčiara v mikroskope. So škodlivými účinkami na zdravie sa môžu žiaci a študenti oboznámiť aj prostredníctvom edukačného plagátu „Telo fajčiara“.

Fajčiarom, ktorí majú záujem prestať fajčiť a nevedia ako skoncovať so závislosťou na nikotíne, dávajú odborníci Poradne zdravia do pozornosti informáciu o bezplatnom poskytovaní odborného poradenstva pri zanechaní fajčenia v rámci Poradne pre odvykanie od fajčenia pri banskobystrickom RÚVZ, Cesta k nemocnici č. 1. Objednať sa môžu na t. č. 048/4367 424 alebo prostredníctvom e-mailu: tatiana.zvalova@vzbb.sk.

Spracovala Mária Tolnayová
hovorkyňa RÚVZ B.Bystrica