RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Tlačové správy Slovensky English

11. máj je významný deň histórie slovenského verejného zdravotníctva

 

Po rozpade Československa zákonom č. 101 z 11. mája 1939 o Štátnom zdravotne-sociálnom ústave bola vytvorená inštitúcia, ktorá mala na starosti vtedajšiu organizáciu a výkon verejného zdravotníctva - Štátny zdravotne-sociálny ústav v Bratislave. Je predchodcom dnešného Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a 11. máj tohto roka je dňom 80. výročia založenia inštitucionálneho verejného zdravotníctva na Slovensku. Jednalo sa o vznik decentralizovaného Štátneho zdravotne-sociálneho ústavu s pobočkami - Prešov, Banská Bystrica, Spišská Nová Ves a Piešťany, ktoré však začali svoju činnosť až v roku 1943.

Jeho vzniku však dávno pred tým predchádzala snaha osôb majúcich pozitívny vzťah k verejnému zdravotníctvu. V bývalom Československu súhrou priaznivých okolností došlo v tej dobe k historickému počinu a to rozhodnutiu o vybudovaní inštitúcie, ktorá mala nielen na vtedajšiu dobu zásadný význam pre vytváranie verejného zdravotníctva a jej činnosť, ale mala dopad aj na medzinárodné postavenie verejného zdravotníctva Československej republiky. „Bolo to rozhodnutie o založení a vybudovaní Štátneho zdravotného ústavu v Prahe v roku 1920, ktoré bolo zrealizované v roku 1925. Plánom na jeho vybudovanie a zriadenie sa zaoberal už prvý minister zdravotníctva ČSR Vavro Šrobár. Počas jeho pôsobenia bol dojednaný dar Rockefellerovej nadácie na vybudovanie Štátneho zdravotného ústavu. Ústavodárne národné zhromaždenie prijalo 12.10.1925 zákon č. 218 o zriadení, pôsobnosti a organizácii Štátneho zdravotného ústavu Republiky československej, ktorý bol slávnostne otvorený 5. novembra 1925,“ konštatuje riaditeľ RÚVZ v Banskej Bystrici prof. Cyril Klement.

Dodáva, že je smutné, že takúto inštitúciu v súčasnosti Slovenská republika nemá dodnes. V roku 1968 sa začal budovať Výskumný ústav preventívneho lekárstva, ktorý bol však transformovaný do Slovenskej zdravotníckej univerzity. „Dnes by sme určite potrebovali aj inštitúciu, ktorá by sa opierala o sieť regionálnych úradov verejného zdravotníctva spolu s Úradom verejného zdravotníctva SR. Zaoberala by sa vedou a výskumom na úseku verejného zdravotníctva, napríklad Národný ústav pre kontrolu verejného zdravia,“ uzatvára tému prof. Klement.

Spracovala Mária Tolnayová
hovorkyňa RÚVZ B.Bystrica