RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
 Vzory tlačív Slovensky English
 

Postup pri podávaní žiadosti o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska orgánu verejného zdravotníctva
na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Žiadosť o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska orgánu verejného zdravotníctva je potrebné podať písomne na adresu:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici,
Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica

alebo elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk

K zostaveniu žiadosti je možné využiť vzor žiadosti o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska orgánu verejného zdravotníctva

V prípade, ak žiadateľ použije vzor žiadosti o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska orgánu verejného zdravotníctva, je povinný vyplniť i časť "Popis akcie, stavby (predmet posúdenia) a presnú adresu navrhovaného zariadenia (prevádzky)".

§8 Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť.

Správne poplatky, ktoré sú v sume do 300 €, je možné zaplatiť nasledovne:

 • Potvrdením pre evidenciu poplatku (tzv. e-kolkom), zakúpeným na Slovenskej pošte, a.s. pri podaní žiadosti
 • Bezhotovostnou úhradou na kiosku vo vestibule úradu pred podaním žiadosti
 • Po podaní žiadosti požiadať RÚVZ Banská Bystrica o vystavenie platobného predpisu s možnosťou jeho úhrady nasledovne*:
  - poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu Slovenskou poštou a.s.)
  - prevodom na účet prostredníctvom internetbankingu
  - bezhotovostnou úhradou na kiosku vo vestibule úradu alebo bezhotovostne v pokladni úradu
  - hotovostne v pokladni úradu
 • Mobilnou aplikáciou eKolok

Správne poplatky, ktoré v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov prevyšujú sumu 300 €, je možné zaplatiť nasledovne:

 • Bezhotovostnou úhradou správneho poplatku na kiosku vo vestibule úradu pred podaním žiadosti
 • Pri alebo po podaní žiadosti požiadať RÚVZ Banská Bystrica o vystavenie platobného predpisu s možnosťou úhrady*:
  - poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu Slovenskou poštou a.s.),
  - prevodom na účet prostredníctvom internetbankingu
  - bezhotovostnou úhradou na kiosku vo vestibule úradu
*Žiadateľ v žiadosti špecifikuje formu úhrady správneho poplatku.

 

Dokumenty na stiahnutie