RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Vedecké a odborné podujatia a dokumenty Slovensky English

DOKUMENTY:

  • Memorandum o spolupráci medzi Biomedicínskym centrom Slovenskej akadémie vied a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (pdf)
  • Memorandum o spolupráci medzi Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (pdf)
  • Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2014 - 2030 (pdf), príloha Model starostlivosti o zdravie občanov (pdf)
  • Koncepcia dlhodobého rozvoja RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici v oblasti výskumu, vývoja a inovácií pre obdobie 2013 - 2016 (pdf)
  • Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky (pdf)
  • Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 (pdf)
  • Zoznam podporovaných oblastí na rok 2012 (pdf)
  • Správa o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jeho porovnanie so zahraničím za roky 2003-2007 (pdf)

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj (pdf)


PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ


PODUJATIA:

ROK 2019
XVI. Vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR - program (pdf)

ROK 2018
VI. ročník vedeckého kongresu ZOONÓZY, ALIMENTÁRNE NÁKAZY A NÁKAZY Z VODY – OCHRANA ZDRAVIA ĽUDÍ A ZVIERAT a XXIII. ČERVENKOVE DNI PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY - program (pdf)
Seminár Chemické analýzy vo verejnom zdravotníctve I (pdf)
VIII. vedecko-odborná konferencia Surveillance chronickych chorob - 2. informácia + program (pdf)
VI. ročník Vedeckého kongresu o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny - 1. informácia (pdf)
XV. Vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR - 1. informácia (pdf), program (pdf)

ROK 2017
XVIII. ročník odbornej konferencie Surveillance nemocničných nákaz - program (pdf)
XXII. Červenkove dni preventívnej medicíny - program (pdf)
XIV. Vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR - 1. informácia (pdf), program (pdf)

ROK 2016
XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny - program (pdf)
XIII. Vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR - 1. informácia (pdf), program (pdf)

ROK 2015
XVII. ročník odbornej konferencie Surveillance nemocničných nákaz - 1. informácia (pdf)
XX. Červenkove dni preventívnej medicíny - program (pdf)
XII. Vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR - 1. informácia (pdf), program (pdf)

ROK 2014
XVI. ročník odbornej konferencie Surveillance nemocničných nákaz - 1. informácia (pdf)
VI. vedecko-odborná konferencia Surveillance chronických chorôb (pdf)
38. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu - 1. informácia (pdf)
XI. Vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR - 1. informácia (pdf), program (pdf)
XIII. Červenkove dni preventívnej medicíny (pdf)

ROK 2013
Surveillance nemocničných nákaz (pdf)
XII. Červenkove dni preventívnej medicíny (pdf)
X. Odborná konferencia NRC pre surveillance infekčných chorôb v SR (pdf), program konferencie (pdf)

ROK 2012
Surveillance chronických chorôb (pdf)
XI. Červenkove dni preventívnej medicíny (pdf)

ROK 2011
X. Červenkove dni preventívnej medicíny (pdf)

ROK 2010
IX. Červenkove dni preventívnej medicíny (pdf)

ROK 2009
VIII. Červenkove dni preventívnej medicíny (pdf)

ROK 2008
VII. Červenkove dni preventívnej medicíny (pdf)

 


Abstrakty prednášok z 20. konference Monitoringu zdraví a životního prostředí v Milovech