RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
 Legislatíva Slovensky English
Legislatíva
Pôsobnosť RÚVZ s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ustanovuje:
 • organizáciu a výkon verejného zdravotníctva
 • vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia
 • zriaďovanie a činnosť komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, požiadavky na odbornú spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti
 • požiadavky na zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky, požiadavky na radiačnú ochranu
 • opatrenia orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pri mimoriadnych udalostiach
 • povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 • výkon štátneho zdravotného dozoru, priestupky a iné správne delikty na úseku verejného zdravotníctva

Verejné zdravotníctvo predstavuje modernú, perspektívne sa rozvíjajúcu oblasť zdravotníctva. Tento odbor vznikol postupnou transformáciou klasických hygienických odborov prostredníctvom reforiem štruktúry, riadenia a financovania na úseku hygieny, epidemiológie a mikrobiológie. V popredí záujmu sa nachádza preferovanie preventívneho zamerania ochrany a tvorby zdravých životných a pracovných podmienok, jasné definovanie práv a povinností orgánov štátnej správy, obcí, právnických a fyzických osôb na úseku ochrany zdravia ľudí, určovanie konkrétnych opatrení na predchádzanie chorobám a systematické sledovanie zdravotného stavu obyvateľstva. Dôsledným plnením úloh a cieľov verejného zdravotníctva by sa mali vytvoriť podmienky na pozitívne ovplyvňovanie spôsobu života obyvateľstva a postupné zlepšovanie jeho zdravotného stavu. Orgány verejného zdravotníctva majú nezastupiteľné miesto pri identifikácii hlavných problémov v súvislosti s problematikou verejného zdravia, určujú stratégie efektívneho riešenia týchto problémov, navrhujú a realizujú účinné intervenčné opatrenia a hodnotia a interpretujú dosiahnuté výsledky.

Verejné zdravotníctvo, ktorého nepochybnou úlohou je slúžiť a spolupracovať so štátnou a verejnou správou bolo v Rakúsko-Uhorsku začlenené v rezorte Ministerstva vnútra a takisto bolo tomu počas Slovenskej republiky 1939 – 1945. V Československu bolo začlenené v rezorte zdravotníctva. Tomuto začleneniu zodpovedal v minulosti a zodpovedá aj v súčasnosti aj jeho legislatívny rámec:

 1. XIV. článok zákona z roku 1876 (vyhlásený 8. apríla 1876) o usporiadaní verejného zdravotníctva,
 2. Zákon č. 218/1925 Sb. o zřízení, působnosti a organizaci Státního zdravotního ústavu Republiky československé,
 3. Zákon č. 101/1939 Zb. o Štátnom zdravotno-sociálnom ústave so zmenami zo dňa 2. 12. 1944/271 a so zmenami zo dňa 25. 2. 1946/31.
  a Vládne nariadenie 172/1939 Sl.z./18. 7. 1939 o úprave organizácie a pracovných podmienok Štátneho zdravotno-sociálneho ústavu,
  a Vládne nariadenie 218/1942 Sl.z./4. 11. 1942 o výkonoch, za ktoré je Štátny zdravotno–sociálny ústav oprávnený požadovať poplatky,
  a Vládne nariadenie 123/1943 Sl.z./9. 9. 1943 o zriadení pobočiek Štátneho zdravotno–sociálneho ústavu v Piešťanoch, Banskej Bystrici, Spišskej Novej Vsi a Prešove,
 4. Nariadenie Slovenskej národnej rady 31/1946 Sb.n. SNR/25. 2. 1946 o zmene zákona o Štátnom zdravotno-sociálnom ústave,
 5. Zákon č. 70/1949 Zb. o zriadení Štátneho zdravotníckeho ústavu a Oblastného zdravotníckeho ústavu v Bratislave s pobočkami vo všetkých krajských mestách,
 6. Zákon č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti,
 7. Zákon č. 20/1966 Zb. o ochrane zdravia ľudí,
 8. Zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí,
 9. Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve.

Najčastejšie používané platné právne predpisy

 1. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 3. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 4. Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách
 5. Zákon č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 6. Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane
 7. Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností
 8. Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce
 9. Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
 10. Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
 11. Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
 12. Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných, psychotropných látkach
 13. Zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
 14. Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov
 15. Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach
 16. Zákon č. 67/2010 Z. z. chemický zákon
 17. Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
 18. Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 19. Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách
 20. Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
 21. Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
 22. Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona NR SR č.272/1997 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov
 23. Zákon č. 250/2007 Z. z.o ochrane spotrebiteľa
 24. Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
 25. Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
 26. Zákon č. 128/2015 Z. z. o závažných priemyselných haváriách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 27. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 28. Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
 29. Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku
 30. Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci
 31. Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
 32. Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
 33. Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania
 34. Nariadenie vlády SR č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu
 35. Nariadenie vlády SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci
 36. Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
 37. Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci
 38. Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
 39. Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych a zdravotných požiadavkách na pracovisko
 40. Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
 41. Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
 42. Nariadenie vlády SR č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu
 43. Redakčné oznámenie č. 123/2016 Z. z. o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 8/2016 Z. z.
 44. Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení
 45. Výnos MZ SR č. 44/2008 Vest. MZ SR o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
 46. Vyhláška MZ SR č. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť
 47. Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií
 48. Vyhláška MZ SR č. 209/2014 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy
 49. Vyhláška MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská
 50. Vyhláška MZ SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia
 51. Vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia
 52. Vyhláška MZ SR č.527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež
 53. Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
 54. Vyhláška MZ SR č. 534/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí
 55. Vyhláška MZ SR č. 539/2007 Z. z. o podrobnostiach o limitných hodnotách optického žiarenia a požiadavkách na objektivizáciu optického žiarenia v životnom prostredí
 56. Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci
 57. Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci
 58. Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
 59. Vyhláška MZ SR č. 550/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou
 60. Vyhláška MZ SR č. 553/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
 61. Vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo
 62. Vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov, o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
 63. Vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku
 64. Vyhláška MZ SR č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie
 65. Vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

Zoznam právnych predpisov v oblasti hygieny výživy

Uvedené právne normy, ich zmeny a neskoršie doplnenia sú publikované v Zbierke zákonov SR a vo Vestníku MZ SR.