RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Informácie Slovensky English
Podmienky a postup pri poskytovaní informácií

Miesto poskytovania informácií:

1. Budova RÚVZ – Cesta k nemocnici č.1, Banská Bystrica
2. Budova RÚVZ – Cesta k nemocnici č.25, Banská Bystrica

Čas poskytovania informácií:
Pondelok : 9,00 h - 12,00 h, 13,00 h – 15,00 h
Streda : 9,00 h - 12,00 h, 13,00 h - 15,00 h

Spôsob poskytovania informácií:
Stanovuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie je možné podať na všetkých pracoviskách RÚVZ BB.

Gestor realizácie zákona:
Mgr. Peter Fischer
tel.: 048/4367 735, email: fischer@vzbb.sk
Voči rozhodnutiam RÚVZ je možné podať písomné odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Právoplatné rozhodnutie RÚVZ je preskúmateľné súdom.
Na vybavenie žiadosti vo veciach, v ktorých RÚVZ vydáva rozhodnutia, osvedčenia, posudky a na vybavenie sťažností platí všeobecná 30-dňová lehota.
Žiadosti podľa zákona o slobode informácií sa vybavujú bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti, ak tento zákon neustanovuje inak.
Prehľad platných právnych predpisov

Pozri legislatívu >>>

 

Sadzobníky

CENNÍK PLATENÝCH SLUŽIEB nájdete v časti Platené služby

Sadzobník správnych poplatkov stanovuje príloha Prehľad sadzobníka správnych poplatkov, položka 150 zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


Podmienky a postup pri uplatňovaní zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Miesto podávania podnetov:
1. Budova RÚVZ – Cesta k nemocnici č. 1, Banská Bystrica
2. Budova RÚVZ – Cesta k nemocnici č. 25, Banská Bystrica

Spôsob podávania podnetov:
- písomne na adresu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici č.1, PSČ 975 56 Banská Bystrica
- elektronicky na e-mailovú adresu ruvzbb@vzbb.sk, ktorá je prístupná 24 hodín denne
- ústne zodpovednej osobe

Osoba zodpovedná za plnenie úloh RÚVZ podľa § 10 zákona č. 54/2019 Z. z.:
JUDr. Anna Porubská, vedúca osobného úradu
tel.: 048/4367 774

RÚVZ je povinný prijať a preveriť každý podnet v zmysle citovaného zákona do 90 dní od jeho prijatia.
Výsledok preverenia podaného podnetu je RÚVZ povinný poskytnúť osobe, ktorá podala podnet do 10 dní od preverenia podnetu