RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktualne informácie > Hygienicko-epidemiologická situácia Slovensky English
Hygienicko-epidemiologická situácia
v Banskobystrickom kraji
za 32. kalendárny týždeň r. 2020

1. Epidemiologická situácia:
  V 32. kalendárnom týždni 2020 bolo spolu hlásených 809 akútnych respiračných ochorení, čo predstavuje chorobnosť 292,15/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných 44 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 15,89/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu je výskyt ARO vyšší o 0,4 % a výskyt CHPO je nižší o 11%. Oproti minulému roku (31. kal. týždeň 2019) je výskyt ARO nižší o 24 % a výskyt CHPO je nižší o 7 %.
V 31. kalendárnom týždni 2020 bolo spolu hlásených 792 akútnych respiračných ochorení, čo predstavuje chorobnosť 280,71/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných 50 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 17,72/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
2. Iné epidémie:
  Neboli hlásené.
3. Hlásenie dg. meningokoková meningitída, resp. sepsy, hemofilová meningitída a purulentná meningitída:
  Nebolo hlásené žiadne ochorenie.
4. Hlásenie dg. chabá paréza:
  Nebolo hlásené žiadne ochorenie.
5. Morbilli, rubeola, parotitída:
  Nebolo hlásené žiadne ochorenie.
6. Hlásenie dg. vírusová hepatitída:
  Nebolo hlásené žiadne ochorenie.
7. Iné informácie:
  RÚVZ Žiar nad Hronom:
- hlási 5 prípadov za okres Banská Štiavnica z jednej obce, prípady sú v susedsko-príbuzenskom vzťahu. Prvé ochorenie bolo hlásené u 30- a 71-ročnej ženy, ktorá bola hospitalizovaná na inf. odd. BB. Pri epidemiologickom vyšetrení kontaktov aktívne vyhľadané ochorenia u 69-ročnej ženy, 43-ročného muža a 36-ročnej ženy. Prípady potvrdené RT PCR testami. Okrem hospitalizovanej pacientky u ostatných osôb ochorenie prebieha len s miernymi príznakmi. Prípady sú bez cestovateľskej anamnézy. V epid. vyšetrovaní sa pokračuje a protiepidemické opatrenia sú zabezpečené.
RÚVZ Rimavská Sobota:
- hlási v okrese Revúca potvrdený prípad u 48-ročného muža, ktorý priletel zo Švédska dňa 2.8.2020. Pacient je bez klinických príznakov ochorenia. RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote zabezpečuje protiepidemické opatrenia, vrátane vyhľadávania kontaktov.
8. Mimoriadne situácie v pracovnom a životnom prostredí priamo ohrozujúce ľudské zdravie:
  Nebola hlásená žiadna havarijná situácia ohrozujúca životné a pracovné prostredie.

MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.
poverená vykonávaním funkcie regionálneho hygienika