RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktualne informácie > Hygienicko-epidemiologická situácia Slovensky English
Hygienicko-epidemiologická situácia
v Banskobystrickom kraji
za 3. kalendárny týždeň r. 2020

1. Epidemiologická situácia:
  V 3. kalendárnom týždni 2020 bolo spolu hlásených 5085 akútnych respiračných ochorení, čo predstavuje chorobnosť 1448,42/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných 359 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 102,26/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu je výskyt ARO vyšší o 18,3% a výskyt CHPO je vyšší o 18,5%.
V 2. kalendárnom týždni 2020 bolo spolu hlásených 3674 akútnych respiračných ochorení, čo predstavuje chorobnosť 1223,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných 259 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 86,28/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
2. Iné epidémie:
  Z okresu Banská Bystrica hlásime 14 prípadov salmonelózy (10 potvrdených, 1 ZES, v 3 prípadoch ešte nie sú výsledky k dispozícii), ktorí konzumovali dovážané jedlo zo zariadenia spoločného stravovania v škole a na 2 internátoch. Protiepidemické opatrenia boli zabezpečené. Pravdepodobným faktorom prenosu bolo jedlo s nedostatočne tepelne upravenými vajcami. V epidemiologickom šetrení sa pokračuje.
3. Hlásenie dg. meningokoková meningitída, resp. sepsy, hemofilová meningitída a purulentná meningitída:
  Nebolo hlásené žiadne ochorenie.
4. Hlásenie dg. chabá paréza:
  Nebolo hlásené žiadne ochorenie.
5. Morbilli, rubeola, parotitída:
  Nebolo hlásené žiadne ochorenie.
6. Hlásenie dg. vírusová hepatitída:
  Nebolo hlásené žiadne ochorenie.
7. Iné informácie:
  Neboli hlásené.
8. Mimoriadne situácie v pracovnom a životnom prostredí priamo ohrozujúce ľudské zdravie:
  Nebola hlásená žiadna havarijná situácia ohrozujúca životné a pracovné prostredie.

prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
regionálny hygienik