RUVZ Home Page
 
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktuálne informácie > Prehľad správ Slovensky English

Celosvetová štúdia zisťovania obsahu perzistentných organických znečisťujúcich látok v materskom mlieku
– zapojiť sa môžu aj slovenské mamičky


Aj slovenské mamičky sa môžu zapojiť sa do celosvetovej štúdie, ktorá analyzuje materské mlieko. To pomôže zistiť koncentráciu takzvaných perzistentných organických znečisťujúcich látok (POPs). Je to skupina priemyselne vyrábaných chemikálií, ktoré môžu kontaminovať životné prostredie. V prostredí sa veľmi ťažko rozkladajú a sú rozpustné v tukoch čo spôsobuje, že sa hromadia v mnohých potravinách obsahujúcich tuk, vrátane materského mlieka. Medzi typických predstaviteľov POPs patria niektoré pesticídy, priemyselné chemikálie (napr. polychlórované bifenyly) a vedľajšie produkty pri priemyselnej výrobe (napr. dioxíny a dibenzofurány). Všetky tieto chemikálie sú pri určitých hladinách toxické nielen pre zvieratá, ale aj pre človeka.

Materské mlieko je nielen unikátnou stravou bábätiek, ale aj vhodným ukazovateľom kvality prostredia, v ktorom žijeme. Pozývame dojčiace matky, ktoré spĺňajú určité kritériá zapojiť sa do štúdie, ktorá nám pomôže zistiť, ako sú naše slovenské matky kontaminované oproti matkám v iných krajinách a tiež či globálny dohovor o znižovaní emisií perzistentných organických znečisťujúcich látok prináša efekt.

Mamičky, ktoré sú ochotné svojou vzorkou materského mlieka prispieť k poznaniu v akom stave je situácia vo výskyte POPs v životnom prostredí na Slovensku a chcú pomôcť k znižovaniu expozície ľudí týmto latkám sa o ďalšom postupe môžu informovať na:

plagat