RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Informácie Slovensky English
Plán seminárov RÚVZ Banská Bystrica v roku 2019
Marec Oddelenie mikrobiológie
Apríl Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva
Máj Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia
Jún Odbor epidemiológie
September Oddelenie hygieny výživy + oddelenie hygieny detí a mládeže
Október Oddelenie ochrany zdravia pred žiarením
November Oddelenie chemických analýz
December Oddelenie podpory zdravia a výchovy ku zdraviu

Semináre sa budú konať o 13.00 hodine v zasadačke nášho úradu.

Plán seminárov zostavila MUDr. Gabriela Rakická